user
Rejestracja
Mój koszyk
Menu

Warunki użytkowania i Umowa licencyjna użytkownika końcowego Aplikacji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) w celu upewnienia się, że użytkownik rozumie jej treść przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Zaznaczając pole akceptacji przy rejestracji w celu korzystania z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przeczytanie i zrozumienie wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszej Umowie i wyraża na nie zgodę, zawierając umowę z firmą BISSELL. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą umową EULA, prosimy nie akceptować i nie korzystać z Aplikacji.

 

Niniejsza umowa EULA jest obecnie dostępna w następujących językach: Angielskim, holenderskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i szwedzkim.

1.         Definicje

1.1.         W niniejszej umowie EULA poniższe wyrażenia mają znaczenie przypisane im w niniejszej klauzuli, chyba że kontekst wymaga inaczej:

„Aplikacja”

aplikacja firmy Bisell, w tym wszelkie Aktualizacje

„BISSELL”

BISSELL Homecare, Inc., amerykańska spółka z siedzibą przy 2345 Walker Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, USA, o federalnym numerze identyfikacyjnym 38-3464665.

„Połączone produkt(y) BISSELL”

dowolny produkt firmy BISSELL, który obsługuje łączność z aplikacją;

„Dokumentacja”

informacje o Aplikacji, jej właściwościach i wymaganiach systemowych udostępnione przez firmę BISSELL;

„Usługi zewnętrzne”

usługi i strony internetowe osób trzecich

„Aktualizacje”

wszelkie zmodyfikowane wersje i aktualizacje oraz dodatki do Aplikacji;

„Użytkownik”

Każdy użytkownik Aplikacji

2.         Ogólne postanowienia

2.1.         Niniejsza umowa EULA obejmuje korzystanie z Aplikacji niezależnie od tego, czy jest ona używana w połączeniu z jakimkolwiek urządzeniem i jakimkolwiek podłączonym produktem firmy BISSELL.

2.2.         W przypadku zaakceptowania niniejszej umowy EULA w imieniu innej osoby, Użytkownik gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do zaakceptowania warunków niniejszej umowy EULA w imieniu tej osoby oraz do prawnego zobowiązania tej osoby. Aplikacja jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Korzystając z Aplikacji, użytkownik potwierdza, że spełnia ten wymóg i rozumie, że firma BISSELL może wykorzystać jego dane kontaktowe i/lub wszelkie środki techniczne, aby sprawdzić, czy Użytkownik rzeczywiście spełnia ten wymóg. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na współpracę i zezwala firmie BISSEL na zablokowanie i/lub usunięcie dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy użytkownik jest niepełnoletni.

2.3.         Firma BISSELL zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA lub na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa. Firma BISSELL może zmienić, uzupełnić lub zastąpić warunki umowy EULA w nowej wersji Aplikacji lub poprzez terminowe i należyte poinformowanie Użytkownika, w celu akceptacji nowej umowy EULA. Za każdym razem, gdy Użytkownik aktualizuje Aplikację lub pobiera nową wersję, będzie musiał zaakceptować nową umowę EULA. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nową umowę EULA i nie chce jej zaakceptować, nie powinien pobierać nowej wersji lub aktualizacji. Użytkownik może zapoznać się z różnymi wersjami umowy EULA za pośrednictwem poniższego linku: https://www.bissell.eu/service/app-legals.

2.4.         W przypadku pobrania Aplikacji na urządzenie, które nie jest własnością użytkownika, musi on uzyskać na to zgodę właściciela. Użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy EULA, niezależnie od tego, czy jest właścicielem urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, czy też nie.

2.5.         Aplikacje udostępniane za pośrednictwem odpowiedniego sklepu internetowego (App Store, Google Play) są licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi. Licencja użytkownika na Aplikację (jak określono poniżej) jest uzależniona od uprzedniej akceptacji niniejszej umowy EULA lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.6.         Niniejsza umowa EULA nie jest wiążąca ani nie nakłada żadnych zobowiązań na osoby trzecie, takie jak Apple i Google. Jednakże, firmy Apple i Google będą miały prawo (i uznaje się, że przyjęły to prawo) do egzekwowania postanowień umowy EULA od Użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

3.         Podmiot: Treść Aplikacji i proces rejestracji

3.1.         Aplikacja umożliwia użytkownikom połączenie swoich Połączonych produktów firmy BISSELL. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wyświetlanie użycia, zdalne sterowanie określonymi produktami, przeglądanie opcji uzupełniania zapasów, dostęp do pomocy technicznej i aktualizację produktów i usług w miarę upływu czasu. Aplikacja oferuje ponadto usługi określone w sklepie internetowym (App Store, Google Play).

3.2.         Proces rejestracji w Aplikacji i akceptacji niniejszej umowy EULA rozpoczyna się wraz z pobraniem Aplikacji z różnych sklepów internetowych (App Store, Google Play), dlatego też Użytkownik musi przestrzegać warunków obowiązujących w danym sklepie.

Użytkownik może zarejestrować się w Aplikacji poprzez serwis Facebook i Gmail, bez konieczności wprowadzania danych użytkownika i hasła, pozwalając tym platformom na udostępnianie nam informacji o użytkowniku. Platformy te mogą jednak wymagać podania danych uwierzytelniających użytkownika z tej platformy.  W zależności od ustawień zabezpieczeń w serwisach Facebook i Google może być wymagane podanie wieloetapowego uwierzytelnienia.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się za pośrednictwem Aplikacji, po jej pobraniu system przeniesie go do formularza zawierającego (i) pola, które należy wypełnić danymi osobowymi użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, minimum sześć znaków i potwierdzenie hasła) oraz (ii) pola, które należy wypełnić danymi adresowymi.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj”. System rejestracji wyświetli dane do weryfikacji lub, w razie potrzeby, do modyfikacji, zaznaczając na czerwono i oznaczając gwiazdką te pola, które należy poprawić. Po zweryfikowaniu lub skorygowaniu danych, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Użytkownik zostanie automatycznie zarejestrowany w Aplikacji poprzez dostęp do swojego konta użytkownika.

W celu dokończenia rejestracji w Aplikacji i rozpoczęcia korzystania z niej użytkownik będzie musiał przeczytać i zaakceptować niniejszą Umowę licencyjną oraz Informację o ochronie prywatności.

3.3.         Użytkownik będzie mógł poprawić wszelkie błędy w udostępnianiu swoich danych, modyfikując je w swoim koncie użytkownika.

3.4.         Niniejsza umowa EULA będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili. Firma BISSELL może również wysłać Użytkownikowi kopię niniejszej umowy EULA, jeśli kliknie on na link podany powyżej.

4.         Licencja

4.1.         Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i dokumentacji na całym świecie należą do firmy BISSELL (lub jej licencjodawców).

4.2.         Firma BISSELL udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej, odwołalnej licencji na użytkowanie Aplikacji i dokumentacji zgodnie z niniejszą umową EULA. Firma BISSELL zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.

5.         Dozwolone użytkowanie i ograniczenia

5.1.         Użytkownik może korzystać z Aplikacji w celu połączenia Podłączonych produktów firmy BISSELL. Po połączeniu Aplikacja ta umożliwia Użytkownikom wyświetlanie użycia, zdalne sterowanie określonymi produktami, przeglądanie opcji uzupełniania zapasów, dostęp do pomocy technicznej i aktualizację produktów i usług w miarę upływu czasu.

5.2.         Użytkownik będzie korzystał z Aplikacji i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie:

 a)        korzystał z Aplikacji: (a) w celu prowadzenia działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, godnością lub ustalonym porządkiem publicznym oraz (b) w celach niezgodnych z prawem, zakazanych lub szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich;

 b)        fałszować swojej tożsamości, podszywając się pod jakąkolwiek inną osobę;

 c)        wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, redystrybuować, udzielać sublicencji, dostarczać lub w inny sposób udostępniać Aplikację i dokumentację w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BISSELL;

 d)        kopiować, adaptować, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać, deasemblować, zmieniać, modyfikować lub tworzyć jakichkolwiek pochodnych Aplikacji lub jakichkolwiek jej części, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo lub w inny sposób przewidziany w niniejszej umowie EULA;

 e)        usuwać lub zmieniać jakichkolwiek zastrzeżeń, ostrzeżeń, informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących własności załączonych do Aplikacji i dokumentacji;

  f)        używać Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub naruszyć systemy lub bezpieczeństwo firmy BISSELL lub zakłócić pracę innych użytkowników Aplikacji;

 g)        gromadzić jakichkolwiek informacji lub danych za pośrednictwem i z wykorzystaniem Aplikacji lub systemów firmy BISSELL albo próbować rozszyfrować jakiekolwiek transmisje do lub z serwerów połączonych z Aplikacją.

6.         Aktualizacje i wsparcie

6.1.         Od czasu do czasu firma BISSELL może aktualizować, przeprowadzać konserwację i zmieniać Aplikację i dokumentację według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, na przykład w celu poprawy wydajności, zwiększenia funkcjonalności, uwzględnienia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem.

6.2.         Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację Aplikacji. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie instalować Aktualizacji lub jeżeli urządzenie zostanie skonfigurowane w taki sposób, że zrezygnuje z automatycznych Aktualizacji, Użytkownik może nie być w stanie w odpowiedni i bezpieczny sposób kontynuować korzystania z Aplikacji.

7.         Korzystanie z danych

7.1.         Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, firma BISSELL jest zobowiązana do informowania użytkownika o tym, kim jest, jak firma BISSELL przetwarza jego dane osobowe i w jakich celach oraz jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych i jak z nich korzystać. Informacje te są zawarte w https://www.bissell.eu/service/app-legals. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

8.         Usługi zewnętrzne

8.1.         Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług zewnętrznych. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług zewnętrznych na swoje wyłączne ryzyko. Firma BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności jakichkolwiek Usług zewnętrznych świadczonych przez osoby trzecie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług zewnętrznych w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej firmy BISSELL lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług zewnętrznych w celach niezgodnych z prawem, w tym w celu nękania, nadużywania, prześladowania, grożenia lub zniesławiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, oraz że firma BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie użytkowanie. Usługi zewnętrzne mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub w kraju ojczystym użytkownika i mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnym konkretnym miejscu. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich Usług zewnętrznych, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, zablokowania lub nałożenia ograniczeń dostępu lub limitów na jakiekolwiek Usługi zewnętrzne w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika lub ponoszenia wobec niego odpowiedzialności. 

9.         Wyłączenie odpowiedzialności

9.1.         Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.

9.2.         Aplikacja i dokumentacja są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne:, bez gwarancji – wyraźnej lub dorozumianej – jakiegokolwiek rodzaju. W szczególności firma BISSELL zrzeka się gwarancji przydatności do określonego celu. Żadna ustna lub pisemna porada udzielona przez firmę BISSELL, jej dealerów, dystrybutorów, agentów lub pracowników nie może stanowić gwarancji ani w żaden sposób zwiększać zakresu tej gwarancji, a Użytkownik nie może polegać na takich informacjach lub poradach.

10.         Zakres odpowiedzialności

10.1.         W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA BISSELL W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), NAWET JEŚLI FIRMA BISSELL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC OGRANICZENIE TO MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

10.2.         Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie wyłącza ani nie ogranicza (i) odpowiedzialności żadnej ze stron za szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem; lub (ii) praw użytkownika jako konsumenta.

11.         Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

11.1.         Niniejsza umowa EULA pozostanie w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub firmę BISSELL. Zakończenie obowiązywania niniejszej umowy EULA powoduje, że Użytkownik nie może już korzystać z Aplikacji.

11.2.         Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w dowolnym momencie poprzez usunięcie Aplikacji z urządzenia.

11.3.         Niezależnie od powyższego, stosunek umowny zostanie rozwiązany natychmiast po udostępnieniu Użytkownikowi nowej aktualizacji Aplikacji, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej EULA. Pobranie nowej wersji/aktualizacji Aplikacji będzie wymagało pełnego przyjęcia i akceptacji nowej umowy EULA, a co za tym idzie, nawiązania nowego stosunku umownego.

11.4.         Firma BISSELL jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy EULA ze skutkiem natychmiastowym lub ze skutkiem od późniejszej daty określonej przez firmę BISSELL w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

12.         Różne

12.1.         Nieprzekazanie przez firmę BISSELL informacji o jakimkolwiek naruszeniu lub niewypełnieniu któregokolwiek z postanowień, warunków lub klauzul niniejszej umowy EULA nie stanowi zrzeczenia się ich, ani też zrzeczenie się przez firmę BISSELL wszelkich naruszeń lub niewypełnienia któregokolwiek z postanowień, warunków lub klauzul niniejszej umowy EULA nie stanowi zrzeczenia się wszelkich innych postanowień, warunków lub klauzul.

12.2.         Jeśli Użytkownik jest obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem i sądem właściwym jest prawo i sądy w miejscu jego zamieszkania.

12.3.         Z zakresu stosowania niniejszej umowy EULA wyłączone jest w szczególności prawo znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.         Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, skarg lub roszczeń dotyczących Aplikacji, prosimy o kontakt:

Telefon: 1-800-237-7691 lub 024 8080222

Adres e-mail: customerservice@bissell.com, service@bissell.com lub w przypadku zapytań o ochronę prywatności za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem https://www.bissell.eu/service/GPDR-data-subject-request

Niniejsza umowa EULA została ostatnio zmieniona: 1 czerwca 2020 r.