Czego szukasz?

Regulamin

konkursu „Wygraj urządzenie CrossWave Cordless IFA 2019”

1. Organizatorem konkursu jest spółka BISSELL International BV z siedzibą pod adresem Willem Fenengastraat 14, Amsterdam 1096BN. 2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy targów IFA 2019 w Berlinie, którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników BISSELL International i BISSELL Homecare i ich bliskich krewnych oraz wszystkich pozostałych osób związanych z organizacją konkursu lub oceną wyników uzyskanych przez uczestników. 3. Aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba wnosić opłaty startowej ani dokonywać jakichkolwiek zakupów. 4. Przystępując do tego konkursu, uczestnik akceptuje, że obowiązywać go będą zapisy niniejszego regulaminu. 5. Sposób zgłaszania się do konkursu szczegółowo opisano na stronie bissell.eu/win-a-crosswave. Informacje na ten temat można również uzyskać na stoisku firmy BISSELL podczas targów IFA 2019. 6. Jedna osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz. Wielokrotne zgłoszenia od tej samej osoby zostaną zdyskwalifikowane. 7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11.09.2019 o godz. 18.00. Zgłoszenia do konkursu po tym terminie nie będą przyjmowane. 8. Organizator nie odpowiada za zgłoszenia, których z dowolnego powodu nie otrzymał. 9. Obowiązują następujące zasady konkursu i sposób zgłaszania się do udziału w nim: uczestnik konkursu może odwiedzić stoisko firmy BISSELL na targach IFA i podać swoje imię, nazwisko, kraj pochodzenia i adres e-mail oraz zaakceptować warunki konkursu na jednym z dwóch dostępnych tabletów. Uczestnik targów IFA może też skorzystać z formularza internetowego dostępnego pod adresem bissell.eu/win-a-crosswave. Zwycięzca zostanie wylosowany po zakończeniu konkursu. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany konkursu i niniejszego regulaminu bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów społecznych lub działań wojskowych, działania siły wyższej lub jakiegokolwiek faktycznego lub przewidywanego naruszenia obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub jakiegokolwiek innego wydarzenia pozostającego poza kontrolą organizatora. Organizator bezzwłocznie poinformuje uczestników o wszelkich zmianach dotyczących konkursu. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność informacji o nagrodzie przekazanych uczestnikowi przez jakąkolwiek związaną z konkursem osobę trzecią. 12. Nagrodą w konkursie jest urządzenie BISSELL CrossWave Cordless (wartość 429,99 euro). Nagroda nie podlega zamianie na inną ani na gotówkę lub inne rozwiązania. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby. Otrzymanie nagrody zależy od jej dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o równoważnej wartości bez uprzedzenia. 13. Zwycięzcy zostaną wybrani losowo przez oprogramowanie spośród wszystkich zgłoszeń otrzymanych i zweryfikowanych przez Promotora lub jego przedstawicieli. 14. Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej w serwisie Twitter lub Facebook i/lub listownie w ciągu 28 dni od daty zakończenia konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nieodebrania nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia zastrzegamy sobie prawo do odebrania nagrody zwycięzcy i wyboru zwycięzcy zastępczego. 15. Organizator powiadomi zwycięzcę o terminie i miejscu odbioru lub dostarczenia nagrody. 16. Decyzja organizatora w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z konkursem jest ostateczna i nie będzie w tej sprawie prowadzona żadna korespondencja. 17. Przystępując do tego konkursu, uczestnik akceptuje fakt podlegania niniejszemu regulaminowi. 18. Konkurs i niniejszy regulamin podlegają prawu [angielskiemu], a wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów [angielskich]. 19. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swego nazwiska i wizerunku, a także informacji o jego uczestnictwie w konkursie, we wszelkich materiałach reklamowych. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [brytyjskiego] dotyczącymi ochrony danych i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody uczestnika. 20. Nazwisko zwycięzcy będzie można poznać przez 28 dni od daty zakończenia konkursu, wysyłając e-mail na następujący adres: [email protected] 21. Przystąpienie do konkursu będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 22. Promocja ta nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani administrowana przez serwisy Facebook i Twitter bądź jakiekolwiek inne serwisy społecznościowe ani jest z nimi powiązana. Dane uczestników przekazywane są wyłącznie spółkom BISSELL International i BISSELL Homecare (USA). Podane informacje będą wykorzystywane w powiązaniu z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.bissell.eu/service/privacy-policy.html