user
Rejestracja
Mój koszyk
Menu

Informacje o ochronie prywatności

Firma BISSELL Homecare, Inc. („my”, „nas”, „nasz”) jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Państwa prywatności oraz do zapewnienia Państwu informacji, opcji i wyborów niezbędnych do kontrolowania sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsze informacje o ochronie prywatności opisują, w jaki sposób my, jako administrator danych, zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia usług obsługiwanych przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza informacja odnosi się do korzystania z naszej mobilnej aplikacji lub strony internetowej www.bissell.com („Aplikacja”). Przez słowo „użytkownik” rozumiemy każdą osobę fizyczną objętą niniejszą informacją o ochronie prywatności, a w szczególności naszych użytkowników.

 

Niniejsze informacje o ochronie prywatności określa:

 1. Informacje, które zbieramy o użytkowniku
 2. Cele przetwarzania
 3. Nasze treści promocyjne i komunikacja
 4. Komu przekazujemy informacje użytkownika
 5. Gdzie przechowujemy informacje użytkownika
 6. Bezpieczeństwo dzieci
 7. Jak chronimy informacje użytkownika
 8. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika
 9. Prawa użytkownika
 10. Zmiany w niniejszych informacjach
 11. Kontakt

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. 

Korzystając z Aplikacji, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze informacje o ochronie danych osobowych.

Dla celów praw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej („Przepisy o ochronie danych”), administratorem danych jest:

Firma BISSELL Homecare, Inc., z siedzibą przy 2345 Walker Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, U.S.A.

BISSELL Homecare, Inc. wyznacza swoją następującą spółkę zależną do reprezentowania jej interesów w Unii Europejskiej:

BISSELL International Trading Company B.V., Willem Fenenengastraat 14, 1096 BN Amsterdam.

 

Dane kontaktowe znajdują się poniżej w sekcji 11.

 1. Informacje o użytkowniku, które zbieramy i przetwarzamy

Będziemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników z następujących źródeł:

 • Informacje, które przekazują użytkownicy:

Są to informacje o użytkowniku, które przekazuje bezpośrednio podczas interakcji z nami. Obejmują one informacje o profilu użytkownika, dane do logowania oraz inne dane wymagane do zarejestrowania się u nas.  Użytkownicy mogą swobodnie udostępniać nam swoje dane osobowe. Jeżeli jednak użytkownik nie dostarczy nam niezbędnych danych, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi naszych produktów i usług w Aplikacji.

 • Informacje, które gromadzimy o użytkowniku w związku z korzystaniem z Aplikacji:

Automatycznie gromadzimy informacje o użytkowniku za każdym razem, gdy korzysta on z naszej Aplikacji. Obejmują one informacje techniczne, informacje o produktach, aplikacjach i danych handlowych użytkownika.

 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł:

Są to informacje, które otrzymujemy o użytkowniku:

 • jeśli użytkownik korzysta z innych witryn lub aplikacji, które obsługujemy lub innych usług, które świadczymy,
 • od osób trzecich, za pośrednictwem których użytkownik może uzyskać dostęp do usług lub zarejestrować się w nich (np. w przypadku gdy może się zalogować za pomocą konta Amazon, Adobe, Google lub Facebook),
 • od stron trzecich, z którymi ściśle współpracujemy.

 1. Cele przetwarzania

Poniżej znajduje się szczegółowa lista przetwarzanych przez nas informacji, w tym cele przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe (kategorie)

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Imię, nazwisko i dane kontaktowe (adres, adres e-mail i numer telefonu), login, dane konta, kod kraju, SSID, hasło, adres MAC, odpowiedzi na ankietę, język i preferencje dotyczące produktu

W celu umożliwienia nam mapowania identyfikacji, kontroli i określania prawa posiadania urządzeń dla naszych użytkowników. Używamy tych danych również do komunikacji z użytkownikami w celu świadczenia pomocy technicznej lub dokonywania zmian na koncie.

Realizacja naszej umowy oraz świadczenie usług związanych z produktem lub gwarancją.

„Dane produktu”: informacje o produkcie (takie jak ThingName, SerialNumber, ModelNumber, inne dodatkowe elementy do użytku i stan trwałości), stan urządzenia, wersje oprogramowania, stan łączności, adres IP, lokalizacja produktu na poziomie lokalnym, informacje o czasie działania, błędy.

W celu wyświetlenia użytkownikowi informacji o użytkowaniu i wydajności produktu, śledzenia zużycia materiałów eksploatacyjnych, aby pomóc mu w posiadaniu materiałów eksploatacyjnych, gdy ich potrzebuje, wyświetlania użytkownikowi błędów i treści pomocy technicznej oraz zrozumienia stanu produktu w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i funkcji oprogramowania.

Realizacja naszej umowy i zapewnienie funkcjonalności produktu.

„Dane aplikacji”: analiza aplikacji, taka jak wizyty, wykorzystanie funkcji, informacje o urządzeniu mobilnym (numer IMEI, marka, numer modelu i wersji), zachowanie użytkownika, wykorzystanie produktu, lokalizacja na poziomie lokalnym, tokeny (tokeny dostępowe, tokeny odświeżające, tokeny identyfikacyjne, czasy wygasania tokenów, jak również ID użytkownika zalogowanego).

W celu zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z aplikacją i korzystają z niej, aby móc ulepszać Aplikację, produkty i usługi.

Realizacja naszej umowy i nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu lub rozwoju naszej działalności.

„Dane handlowe”: kliknięcia na stronę BISSELL.com i Amazon, śledzenie zakupów pomiędzy obiektami, zapisywanie się na liście Amazon i status, status zapisywania się na uzupełnienie zapasów.

W celu zrozumienia preferowanych przez klienta metod przeglądania i zakupu produktu poprzez naszą Aplikację.

Nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu lub rozwoju naszej działalności.

„Dane pomocy technicznej”: dane dotyczące obsługi klienta, takie jak dane konta, szczegóły dotyczące produktu, problemy, informacje o gwarancji.

W celu usprawnienia obsługi technicznej naszych użytkowników poprzez umożliwienie nam powiązania wydajności produktu z danymi dotyczącymi obsługi technicznej konsumenta. Dane te wykorzystujemy do rozwiązywania problemów, które mogą napotkać użytkownicy, do ulepszania produktu i aplikacji, a także do zrozumienia częstotliwości, rodzaju i ilości problemów występujących na danym polu oraz do celów gwarancyjnych.

Realizacja naszej umowy i nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu lub rozwijaniu naszej działalności, a także w zapewnieniu satysfakcjonującej obsługi w przypadku problemów z produktem.

 

Dążymy również do osiągnięcia następujących celów w ramach kategorii danych osobowych wskazanych powyżej (oddzielnie lub w połączeniu): 

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Dla marketingu bezpośredniego. W celach marketingu bezpośredniego będziemy również udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom z grupy BISSELL.

Nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu, rozwoju naszej działalności lub zgody użytkownika.

W celu rozwoju wiedzy na temat użytkownika, personalizacji jego oferty lub doświadczenia w korzystaniu z naszych usług lub usług naszych partnerów biznesowych będących stronami trzecimi. Współpracujemy z firmą Amazon w celu zapewnienia usługi uzupełniania zapasów Amazon Dash, co pozwala użytkownikom zdecydować się na dzielenie się z firmą Amazon informacjami na temat materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu firma Amazon może automatycznie zamawiać nowe materiały eksploatacyjne, gdy użytkownik ich potrzebuje.

Realizacja naszej umowy, zgoda użytkownika lub nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu lub rozwoju naszej działalności.

Na potrzeby badań i rozwoju, w celu ulepszenia towarów i usług, w celach ankietowych, na przykład w związku z bezpieczeństwem i ochroną naszych produktów.

Nasz uzasadniony interes w efektywnym zarządzaniu lub rozwoju naszej działalności.

W celu pomocy w rozwiązywaniu sporów, rozpatrywaniu skarg oraz w zapytaniach i wsparciu.

Wypełnienie obowiązku prawnego; na podstawie naszego nadrzędnego interesu w unikaniu popełniania czynów niedozwolonych; lub na podstawie naszego nadrzędnego interesu w obronie naszych praw.

W celach przypadkowych lub innych związanych z dostarczaniem użytkownikowi towarów i usług lub w celach, o których mowa powyżej. Na przykład, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w ramach grupy BISSELL dla wewnętrznych celów operacyjnych grupy BISSELL (w tym w celu pomocy w dostarczaniu naszych towarów i usług oraz monitorowania i ulepszania naszych towarów i usług), dostawcom usług, którzy pomagają nam w naszych codziennych działaniach biznesowych oraz w ramach zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstw.

Realizacja naszej umowy lub nasz uzasadniony interes w zapewnieniu efektywnego zarządzania grupą.

W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, nakaz sądowy oraz wszelkie organy rządowe, egzekwujące prawo lub inne organy regulacyjne, np: (i) postępowanie sądowe i wnioski prawne; (ii) egzekwowanie Warunków korzystania z usług; (iii) roszczenia, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich; (iv) wnioski o obsługę klienta; (v) kwestie techniczne; (v) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy BISSELL, jej użytkowników lub społeczeństwa; (vi) ustanowienie lub wykonanie naszych praw lub obrona przed roszczeniami prawnymi; lub (vii) w inny sposób wymagany i/lub dozwolony przez prawo.

Wypełnienie obowiązku prawnego; na podstawie naszego nadrzędnego interesu w unikaniu popełniania czynów niedozwolonych; lub na podstawie naszego nadrzędnego interesu w obronie naszych praw.

 1. Nasze treści promocyjne i komunikacja

Będziemy udostępniać aktualizacje promocyjne i komunikację za zgodą użytkownika lub, w uzasadnionych przypadkach, w naszym interesie. Tam, gdzie jest to dozwolone w naszym uzasadnionym interesie, będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do analizy marketingowej i dostarczania mu aktualnych informacji promocyjnych za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, wiadomości aplikacyjnych i/lub wiadomości typu „push” dotyczących naszych produktów i/lub usług. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym mediom społecznościowym i innym platformom partnerskim w celu dostarczania użytkownikowi treści promocyjnych

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszym działaniom marketingowym w ustawieniach swojego profilu lub wybierając łącze „wypisz się” na końcu wszystkich naszych marketingowych i promocyjnych treści skierowanych do użytkownika. 

 1. Komu przekazujemy informacje użytkownika

Możemy przekazać informacje użytkownika:

 • Każdemu członkowi naszej grupy, czyli naszym spółkom zależnym, naszej nadrzędnej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym, które wspierają nasze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. Podmioty należące do naszej grupy to:
  • BISSELL International Trading Company B.V., Willem Fenenengastraat 14, 1096 BN, Amsterdam, Holandia
  • BISSELL Healthy Home Products (Shenzhen) Co. Ltd., 4/F Factory E, Chiaphua Industrial Estate, Shiyan, Bao An District, Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny 518108
  • Niektóre inne podmioty stowarzyszone lub oddziały firmy BISSELL z siedzibą w Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i innych miejscach na świecie.
 • Wybrane podmioty trzecie.
 1. Gdzie przechowujemy informacje użytkownika

 • w celu ich przechowywania,
 • w celu umożliwienia nam świadczenia usług na rzecz użytkownika i realizacji naszej umowy z nim, obejmuje to dostawę usług, które zostały zakupione przez użytkownika (na przykład, jeśli jest on zarejestrowany w kraju w EEA, ale korzysta z Aplikacji w celu zarezerwowania usługi poza EEA), oraz świadczenie usług pomocniczych,
 • tam, gdzie jest to prawnie wymagane,
 • w celu ułatwienia funkcjonowania naszej grupy przedsiębiorstw, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie, a my stwierdziliśmy, że nie są one nadrzędnym celem praw użytkownika.
 1. Bezpieczeństwo dzieci

Aplikacja jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Korzystając z Aplikacji, użytkownik potwierdza, że spełnia ten wymóg.

 1. Jak chronimy informacje użytkownika

Wszystkie informacje, które przekazuje nam użytkownik, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Mamy zaszyfrowaną bazę danych, której używamy. Przechowujemy klucz szyfrujący (generowany losowo na urządzenie/użytkownika) również w bezpiecznej bazie danych. Tam, gdzie przekazaliśmy użytkownikowi (lub gdzie użytkownik wybrał) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części Aplikacji, użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nie udostępniać nikomu hasła.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do usług; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji o użytkowniku, zastosujemy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Nasza Aplikacja może od czasu do czasu zawierać linki do stron zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje o prywatności ani za treść takich stron.

 1. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika

Przechowujemy dane osobowe przez (i) tak długo, jak długo użytkownik ma u nas konto w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika, oraz (ii) po tym czasie, zarówno do upływu okresów, w których obowiązujące prawo wymaga przechowywania danych, jak i do upływu terminu przedawnienia wszelkich działań, dla których takie dane lub dokumenty je zawierające mogą być istotne. Możemy przechowywać informacje w celu spełnienia wszelkich innych wymogów prawnych lub regulacyjnych. Możemy również przechowywać informacje zbiorcze po upływie tego czasu dla celów badawczych oraz w celu pomocy w rozwoju i doskonaleniu naszych usług. Nie można zidentyfikować użytkownika na podstawie informacji zbiorczych przechowywanych lub wykorzystywanych do tych celów. 

 1. Prawa użytkownika

 • Zgodnie z obowiązującym prawem, w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do:
  • żądania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Takie prawo dostępu lub przenoszenia danych może być zazwyczaj wykonywane bezpłatnie, jednakże zastrzegamy sobie prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo – na przykład w przypadku żądania wielu kopii danych osobowych;
  • żądania otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
  • żądania poprawienia lub usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika (na przykład podczas weryfikacji lub badania jego obaw związanych z tymi informacjami);
  • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym prawa do sprzeciwu wobec marketingu;
  • żądania, aby przekazane przez użytkownika dane osobowe zostały przeniesione na stronę trzecią.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego dostępu do swojej lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia lub wycofać swoją zgodę, jeśli ma to zastosowanie. Użytkownik może również zaprzestać gromadzenia wszelkich informacji poprzez odinstalowanie Aplikacji. Użytkownik może skorzystać ze standardowych procesów deinstalacji, które są dostępne dla jego urządzenia mobilnego.
 • Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody:

  W przypadku gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie, użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody bez szkody w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem podanych poniżej danych. Użytkownik może również w każdej chwili zmienić swoje preferencje marketingowe. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika i nie uniemożliwia nam powoływania się na inną dostępną podstawę prawną przetwarzania takich danych osobowych;

 • Prawo do złożenia reklamacji:

  Jeżeli prośba lub problem użytkownika nie zostanie przez nas rozwiązany w sposób zadowalający, użytkownik może zwrócić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych.

 

Użytkownik może skorzystać z tych praw, korzystając z funkcji samoobsługi w Aplikacji lub kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza online pod adresem https://www.bissell.eu/service/GPDR-data-subject-request. Przed rozpatrzeniem wniosku możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu zweryfikowania jego tożsamości lub spełnienia innych wymogów weryfikacyjnych.

 1. Zmiany w niniejszych informacjach

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzimy w przyszłości do naszej informacji o ochronie prywatności, będą publikowane na tej stronie, a w odniesieniu do zmian merytorycznych, będą przekazywane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystając z naszych usług po takim powiadomieniu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje nasze aktualizacje tych informacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego powiadomienia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego powiadomienia miała miejsce 1 czerwca 2020 roku.

 1. Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszych informacji o ochronie prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do:

Administrator danych

Przedstawiciel UE

Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych

BISSELL Homecare, Inc.

2345 Walker Avenue NW

Grand Rapids, MI 49544

Telefon: 1-800-237-7691

Fax: 616-791-0662

BISSELL International Trading Company B.V.

Willem Fenengastraat 14, 1096 BN Amsterdam

Telefon: 024 8080222

https://www.bissell.eu/service/GPDR-data-subject-request