Niniejsza nota prawna dotyczy całej zawartości witryny internetowej BISSELL dostępnej pod adresem www.bissell.eu (dalej zwanej „witryną internetową” lub „witryną internetową BISSELL”) Przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej BISSELL należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z witryny internetowej BISSELL jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie powinien korzystać z witryny internetowej BISSELL. Niniejsza nota została wydana przez spółkę BISSELL International Trading Company B.V. (dalej zwaną „BISSELL”).

 

Wstęp

1. Przeglądanie i/lub korzystanie z witryny internetowej BISSELL jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu w pełnym brzmieniu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszej noty prawnej w pełnym brzmieniu, musi natychmiast opuścić witrynę internetową BISSELL.

2. Nazwa „BISSELL” oraz wszystkie inne nazwy produktów lub usług BISSELL pojawiające się w witrynie internetowej BISSELL są znakami towarowymi należącymi do spółki BISSELL Limited.

3. Treści (informacje, komunikaty, zdjęcia/obrazy i/lub dźwięki opublikowane w witrynie BISSELL lub dostępne za jej pośrednictwem) dostarczane są przez spółkę BISSELL, jej podmioty stowarzyszone, niezależnych dostawców treści oraz osoby trzecie. Zawartość witryny internetowej BISSELL chroniona jest prawem autorskim i stanowi własność ©BISSELL International Trading Company B.V. lub jej spółek stowarzyszonych, niezależnych dostawców treści lub osób trzecich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość witryny internetowej BISSELL nie może być powielana, modyfikowana, przenoszona, dystrybuowana, publikowana, pobierana, przesyłana lub przekazywana w żadnej formie ani żadną metodą, w tym m.in. w formie elektronicznej, poprzez tworzenie kserokopii lub rejestrowanie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od spółki BISSELL. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały i treści zawarte w witrynie internetowej BISSELL lub udostępniane za jej pośrednictwem są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani komercyjnie dystrybuowane.

4. Użytkownik może uzyskać nieodpłatny dostęp do witryny internetowej BISSELL bez potrzeby rejestrowania swoich danych w spółce BISSELL.

5. W niektórych przypadkach spółka BISSELL może nie być w stanie dostarczyć towarów lub wywiązać się z innych swoich obowiązków z powodu sytuacji będącej poza jej racjonalnie uzasadnioną kontrolą. Takie sytuacje to m.in. wojna, atak terrorystyczny, powszechne niedobory towarów lub paliw, przerwa w dostawie energii elektrycznej, pożar, powódź, wyjątkowo trudne warunki pogodowe, inne klęski żywiołowe, awarie sprzętu lub wypadki z przyczyn niezależnych od spółki BISSELL. W takiej sytuacji spółka BISSELL nie będzie ponosić odpowiedzialności tak długo, jak będą utrzymywać się skutki danego wydarzenia uniemożliwiające dostarczenie towarów. Spółka BISSELL będzie starała się jak najszybciej dostarczyć towary pomimo wystąpienia takich sytuacji.

6. Oprócz praw określonych w niniejszym regulaminie Użytkownik może mieć inne prawa wynikające z obowiązujących przepisów, których BISSELL nie może wykluczyć. Niniejszy regulamin nie ma wpływu na takie inne prawa wynikające z obowiązujących przepisów. Aby uzyskać dalsze informacje o swoich prawach, należy zwrócić się do lokalnego biura porad obywatelskich lub organu ds. standardów handlowych.

7. Spółka BISSELL może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej noty prawnej poprzez aktualizację tego wpisu. Zaleca się okresowe sprawdzanie witryny internetowej BISSELL w celu zapoznania się z aktualną treścią noty prawnej, gdyż jest ona wiążąca dla Użytkownika. Niektóre postanowienia niniejszej noty prawnej mogą zostać zastąpione poprzez wyraźnie wskazane noty prawne lub regulaminy na określonych stronach witryny internetowej BISSELL.

8. Regulamin sprzedaży wyświetlany podczas dokonywania zakupu dotyczy wszystkich zamówień i zakupów dokonanych w witrynie internetowej BISSELL.

9. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem witryny internetowej, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

Niniejszy regulamin nie ma wpływu na ustawowe prawa Użytkownika.

 

Dostęp do usług

10. Choć spółka BISSELL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność witryny internetowej, nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedostępność witryny internetowej BISSELL. Spółka BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za skutki defektów witryny internetowej BISSELL.

11. Spółka BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody lub wydatki powstałe całkowicie lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio wskutek użycia lub w związku z użyciem takich informacji przez gościa lub inną osobę.

12. Spółka BISSELL nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub przeoczenia w witrynie internetowej BISSELL lub jakiekolwiek inne informacje uzyskane bezpośrednio lub pośrednio z witryny internetowej BISSELL.

13. Choć spółka BISSELL dokłada starań, by informacje dostępne w witrynie internetowej BISSELL były prawidłowe, nie gwarantuje poprawności lub kompletności materiałów w witrynie internetowej BISSELL.

14. Spółka BISSELL może zawiesić lub zmodyfikować całość bądź część usług oferowanych w witrynie internetowej BISSELL z dowolnego powodu i w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania.

15. Spółka BISSELL zastrzega sobie prawo do wprowadzana zmian i poprawek w witrynie internetowej BISSELL w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

16. Spółka BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za koszt połączeń telefonicznych lub opłat związanych z uzyskiwaniem dostępu do witryny internetowej BISSELL.

17. Jeśli komputer Użytkownika nie obsługuje wymaganej technologii, m.in. szyfrowania, Użytkownik może nie być w stanie korzystać z pewnych usług lub uzyskać dostępu do pewnych informacji zawartych w witrynie internetowej BISSELL.

 

Licencja

18. Użytkownik ma prawo do drukowania i pobierania fragmentów treści witryny internetowej BISSELL do własnego użytku z zastrzeżeniem, że:

 • żadna część witryny internetowej BISSELL nie może być powielana ani przechowywana w innej witrynie internetowej lub uwzględniana w dowolnym publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie/usłudze przywracania danych bez uzyskania pisemnej zgody spółki BISSELL;
 • dokumenty lub powiązane pliki graficzne dostępne w witrynie internetowej BISSELL nie mogą być w żaden sposób modyfikowane;
 • pliki graficzne dostępne w witrynie internetowej nie mogą być wykorzystywane bez towarzyszącego im tekstu; a ponadto
 • na wszystkich kopiach powinny znajdować się informacje o prawach autorskich i znakach towarowych spółki BISSELL.

19. Jeśli nie stwierdzono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów opublikowanych w witrynie internetowej BISSELL (m.in. zdjęcia i grafiki) stanowią własność spółki BISSELL lub jej licencjodawców. Dla celów związanych z niniejszą notą prawną zakazuje się korzystania z fragmentów witryny internetowej BISSELL niezgodnie z powyższym warunkiem. Naruszenie przez Użytkownika warunków niniejszej noty prawnej spowoduje automatyczne wycofanie zezwolenia na korzystanie z witryny internetowej BISSELL. Użytkownik będzie wówczas zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich pobranych lub wydrukowanych fragmentów witryny internetowej BISSELL.

20. Użytkownik nie może zamieszczać materiałów zawartych w witrynie internetowej BISSELL na innym serwerze bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółki BISSELL. Na mocy niniejszego punktu lub punktu 11 powyżej korzystanie bez upoważnienia z materiałów zawartych w witrynie internetowej BISSELL może stanowić naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych lub prawa Anglii i Walii.

 

Łącza do innych witryn internetowych

21. Dostęp do usługi uzyskiwany jest za pośrednictwem sieci Web, która funkcjonuje niezależnie od witryny internetowej BISSELL oraz spółki BISSELL. Użytkownik korzysta z sieci Web wyłącznie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Spółka BISSELL nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub usługi znalezione przez Użytkownika w sieci Web.

22. Wszelkie łącza do witryn internetowych stron trzecich udostępnione w witrynie internetowej BISSELL zostały w niej umieszczone wyłącznie dla wygody Użytkownika. Użycie tych łączy spowoduje opuszczenie przez Użytkownika witryny internetowej BISSELL.

 

Łącza w innych witrynach internetowych

23. Jeśli Użytkownik chce utworzyć łącze do witryny internetowej BISSELL, może to zrobić wyłącznie poprzez utworzenie hiperłącza do strony głównej witryny internetowej BISSELL (nie może jej powielać) z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • zabrania się usuwania, zniekształcania lub innego modyfikowania rozmiaru lub wyglądu logo BISSELL;
 • zabrania się tworzenia ramek lub interfejsu przeglądarki bądź innego obramowania wokół witryny BISSELL;
 • zabrania się sugerowania, że spółka BISSELL poleca jakiekolwiek produkty lub usługi niebędące jej własnymi produktami lub usługami;
 • zabrania się podawania mylących informacji na temat swoich relacji ze spółką BISSELL oraz innych kwestii;
 • zabrania się korzystania ze znaków towarowych wyświetlanych w witrynie internetowej BISSELL bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody spółki BISSELL;
 • zabrania się Użytkownikowi publikowania łączy w witrynach internetowych niestanowiących jego własności; a ponadto
 • witryna internetowa Użytkownika nie może zawierać treści uznawanych za nieprzyzwoite, obraźliwe bądź naruszające prawa własności intelektualnej bądź inne prawa innych osób ani w inny sposób nie narusza obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych.

24. Spółka BISSELL wyraźnie zastrzega sobie prawo do wycofania praw przyznanych w ustępie 23.

25. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego zrekompensowania strat lub szkód poniesionych przez spółkę BISSELL lub podmioty stowarzyszone w wyniku naruszenia postanowień ustępu 23.

 

Materiały i postępowanie odwiedzających witrynę

26. Użytkownik nie będzie w jakikolwiek sposób zakłócać spokoju bądź stwarzać przeszkód lub niedogodności dla spółki BISSELL albo jakichkolwiek klientów bądź użytkowników witryny internetowej BISSELL ani nie będzie umożliwiać takiego postępowania innym osobom. Użytkownik nie będzie korzystać z witryny internetowej BISSELL do rozpowszechniania materiałów, na które nie uzyskał wymaganych licencji i/lub pozwoleń bądź które mogą być szkodliwe pod względem technicznym. Użytkownik nie będzie rozpowszechniać materiałów o charakterze oszczerczym, obraźliwym lub obscenicznym albo zawierających groźby, które w opinii spółki BISSELL mogą być przyczyną problemów, niedogodności lub zakłócenia spokoju spółki BISSELL bądź innych osób, lub materiałów nielegalnych. Użytkownik nie będzie korzystać z witryny internetowej BISSELL w sposób zakłócający funkcjonalność całości lub części tej witryny bądź prowadzący do jej uszkodzenia lub pogorszenia jej wydajności ani w sposób mający na nią inny negatywny wpływ.

27. W uzasadnionym zakresie Użytkownik zrekompensuje spółce BISSELL wszelkie straty, zobowiązania, koszty i wydatki będące rezultatem orzeczenia właściwego sądu oraz wszystkie kwoty zapłacone przez spółkę BISSELL w wyniku ugody zawartej przez nią w następstwie naruszenia przez Użytkownika zapisów ustępu 26 lub w związku z takim naruszeniem, nawet gdy osoby trzecie nie zgłoszą żadnych roszczeń.

28. Z wyjątkiem informacji umożliwiających zidentyfikowanie osób fizycznych, które objęte są „Polityką prywatności”, wszystkie materiały przekazane lub przesłane przez Użytkownika na witrynę internetową BISSELL zostaną uznane za jawne i niezastrzeżone. Spółka BISSELL nie będzie miała żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów. Spółka BISSELL i wyznaczone przez nią osoby będą uprawnione do kopiowania, ujawniania, dystrybuowania, dołączania i innego wykorzystywania opublikowanych w witrynie materiałów oraz wszystkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów i innych rzeczy do dowolnych celów komercyjnych i niekomercyjnych.

29. W kilku sekcjach witryny internetowej BISSELL Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, które umożliwią spółce BISSELL wykorzystanie podanych informacji w celu informowania Użytkownika o najnowszych produktach i usługach spółki BISSELL po odwiedzeniu witryny internetowej BISSELL. Te dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z publikowaną online „Polityką prywatności” spółki BISSELL (www.bissell.eu/privacy-policy). Wszelkie pytania prosimy kierować na adres [email protected].

30. Spółka BISSELL będzie w pełni współpracować z wszystkimi organami ścigania oraz przestrzegać nakazów sądowych wymagających od niej ujawnienia tożsamości lub zlokalizowania osoby naruszającej przepisy.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

31. Spółka BISSELL będzie odpowiedzialna za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jej zaniedbania lub umyślnego kłamstwa, które skłoniło Użytkownika do zawarcia z nią umowy.

32. PROSIMY O POŚWIĘCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI USTĘPOM 32a, 32b ORAZ 32c.

a. Spółka BISSELL nie będzie odpowiedzialna za żadne straty (z wyjątkiem strat określonych w klauzuli 31 powyżej), które nie mogły zostać w racjonalnie uzasadniony sposób przewidziane w momencie zawierania z nią umowy (niezależnie od tego, czy powstały wskutek zaniedbania spółki BISSELL).

b. W przypadku zobowiązań nieobjętych ustępem 31 spółka BISSELL nie będzie odpowiedzialna za żadne straty, które nie mogły zostać przewidziane przed ich wystąpieniem, ani za utracone możliwości Użytkownika (w tym szanse Użytkownika lub innej osoby na zarobienie, oszczędzenie lub wykorzystanie pieniędzy).

c. W przypadku wszystkich zobowiązań nieobjętych zapisami ustępu 31 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że maksymalna odpowiedzialność finansowa firmy BISSELL wobec Użytkownika będzie równa cenie towarów, nawet jeśli faktycznie poniesione straty będą ją przewyższać.

d. Cena towarów została obliczona z uwzględnieniem, że spółka BISSELL wyłączy lub ograniczy swoją odpowiedzialność zgodnie z zapisami umowy. Jeśli Użytkownik chce, aby spółka BISSELL przyjęła na siebie większą odpowiedzialność, prosimy o poinformowanie nas o tym, tak by spółka BISSELL przedstawiła Użytkownikowi zweryfikowaną cenę.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

33. Materiały w witrynie internetowej BISSELL udostępniane są w takim stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych warunków, gwarancji lub innych wymogów. Dlatego w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo spółka BISSELL udostępnia witrynę internetową BISSELL w oparciu o to, że wyłącza wszystkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne wymogi (w tym bez ograniczeń ustawowe wymogi dotyczące zapewnienia zadowalającej jakości i zdatności do użytku oraz dołożenia należytych starań i należytego wykorzystania umiejętności), które mogłyby mieć zastosowanie, gdyby nie niniejsza nota prawna.

34. Spółka BISSELL zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian warunków niniejszej umowy, które wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionego oświadczenia prawnego w witrynie internetowej BISSELL. Dalsze korzystanie z witryny internetowej BISSELL jest równoznaczne z akceptacją tej zmiany.

 

Odpowiedzialność

35. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Użytkownik akceptuje, że spółka BISSELL nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich z tytułu strat bezpośrednich, wymiernych i następczych bądź odszkodowań z nawiązką lub utraty dochodu, zysków, reputacji, danych, kontraktów, możliwości spożytkowania pieniędzy lub strat bądź odszkodowań wynikających z przerw w działalności biznesowej, czy to na podstawie odpowiedzialności deliktowej (w tym bez ograniczeń za niedbalstwo), czy to na podstawie odpowiedzialności kontraktowej bądź innej teorii prawnej, w związku z witryną internetową BISSELL lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z witryny internetowej BISSELL, wszelkich witryn internetowych powiązanych z witryną internetową BISSELL lub materiałów zamieszczonych w takich witrynach internetowych.

 

Prawo właściwe

36. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy towarów podlegają prawu angielskiemu, a wszelkie spory wynikające z umowy będą podlegać jurysdykcji sądów angielskich.

37. Poniższe informacje są wymagane na mocy Dyrektywy dotyczącej handlu elektronicznego (Dyrektywy WE) z 2002 r. Witryna internetowa BISSELL stanowi własność zapewniającej ją spółki BISSELL International Trading Company B.V. (zarejestrowanej w Holandii pod numerem 53752139), adres prowadzenia działalności Ground Floor, 226 Berwick Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4QT. NIP GB 542 4975 27.